Информација за одржување на Јавна расправа по Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за “Националниот акциски план за борба против опустинување во Република Македонија”