Техничка документација за градба на хидројаловиште бр.4 на рудник Саса М.Каменица