Студија за финансирање, изградба и управување на пречистителна станица за Град Скопје

Известување за намера за изведување на проектот – Студија за финансирање, изградба и управување на пречистителна станица за Град Скопје