Изградба на времена депонија за неопасен отпад во општина Струга