Студијата за Валоризација на природни вредности на Шар Планина и студијата за Валоризација на природни вредности на Осоговски Планини се достапни на веб страницата на МЖСПП

Студијата за Валоризација на природни вредности на Шар Планина и студијата за Валоризација на природни вредности на Осоговски Планини се достапни на веб страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање во делот за природа, но до нив можете директно да пристапите преку следните линкови:

- Студија за Валоризација на природни вредности на Шар Планина и Предлог на надворешни граници и зони
- Студија за Валоризација на природни вредности на Осоговски Планини и Анекс на Студија (1) и Анекс на Студија (2)

studija _sarastudija_osogovo