Kumtesë për rrjedhjen e mbeturinave nga miniera Sasa në “Kameniçka Reka”

SasaMinistria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, në lidhje me rrjedhjen e materialit të mbeturinave nga miniera Sasa në Kamenicka Reka, informon se Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor ka kryer një inspektim të jashtëzakonshëm.

Sipas raportit nga inspektimi i kryer nga inspektori i ekonomisë së ujërave të ISHM-së në subjektin juridik-miniera Sasa, është bërë inspektim në terren me fotografim dhe inspektim të dokumentacionit. Në vijim thuhet: Në orët e hershme të mëngjesit në orën 5.45 deri në orën 7.15 kishte një shpëlarje të rërës së mbeturinave prej 3,000m3 nga hidro-mbeturinat nr. 4, për shkak të filtrimit të kontaktit në anën e djathtë. Ky material i derdhur me ujë nga lumi Kamenica çoi në përmbytjen e një hidrocentrali të vogël dhe shtratit të lumit, duke e ndotur atë me material mbeturinash nga hidro-mbeturinat nr. 4. i cili ka qenë dhe është i ndërtuar me rërë hidrocikloni nga argjinatura e lagur.

Nga Inspektori i Ekonomisë së Ujërave, është ofruar Procesverbali për fillimin e procedurës së zgjidhjes në përputhje me nenin 212-h për kundërvajtje të kategorisë së tretë, paragrafi 1 (Gjobë në shumë prej 100.000 EUR në kundërvlerë në denarë për një person juridik), pika 7 e Ligjit për Mjedisin , dhe personi juridik duhet të veprojë në përputhje me masat e propozuara të mbrojtjes të përcaktuara në Procesverbalin për konstatim dhe Vendimin në procedurën e inspektimit të cilat sipas ligjit do të paraqiten brenda afatit të përcaktuar.

Procesverbali për fillimin e një procedure zgjidhjeje nënshkruhet nga menaxheri i subjektit juridik dhe procedura e mëtejshme vazhdon përpara Komisionit të Marrëveshjes në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, i cili do të marrë një vendim përfundimtar.