Përgatitet Ligji dhe Strategjia për aksionin klimatik

climateKëshilli drejtuesi Projektit IPA për përgatitjen e Ligjit dhe strategjisëafatgjate për aksionklimatik mbajti një takim, në të cilin u prezentuan analizat e situatës aktuale në Republikën e Maqedonisë Veriore mbi pajtueshmërinë me kornizën legjislative dhe strategjike evropiane si dhe udhërrëfyesit për përfshirjen e saj në sistemin nacional të administrimit mbiaksionin klimatik.

Në takim mori pjesë edhe ministri Nuredini, i cili shprehu mbështetjen e tij personale për procesin, si dhe riafirmoj angazhimin e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Qeverisë së RMV-së për trajtimin e çështjessë ndryshimeve klimatikenë nivel të lartë në axhendën politike.

Për më shumë detaje mbi projektin, ju lutemi klikoni linkun: https://climateaction-ipaproject.mk/