REZULTATET E ANALIZËS SË MBETURINAVE RDF TREGOJNË SE MBETURINAT I PËRMBUSHIN STANDARDET EVROPIANE

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMë 29.01.2020, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, në koordinim me Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtorinë e Doganave, kryen një kontroll të jashtëzakonshëm inspektimi të 15 kamionëve të mbeturinave (RDF) nga Italia. Kamionët u ndaluan në hyrje të pikës kufitare Bogorodica.

Nga mbeturinat u morën mostrat dhe për hir të besueshmërisë më të madhe të rezultateve, mostrat e marra u dërguan në Qendrën e Kërkimit Mjedisor të Republikës së Estonisë.
Bazuar në rezultatet e analizës së dy mostrave të mbeturinave RDF të bëra në laboratorin e pavarur të Estonisë është konfirmuar që parametrat e testuar përputhen me kufijtë e lejueshëm të specifikuar në Standardin Evropian për karburante të ripërtëritshme të ngurta EN 15359: 2011.
Sipas standardit, mbeturinat e RDF klasifikohen në 5 klasa të lejuara bazuar në tre parametra:
• vlera neto kalorike (energjia e nxehtësisë gjatë djegies së karburantit, e cila tregon performancën e mbeturinave),
• përmbajtja e klorit (që tregon sjelljen teknike)
• përmbajtja e merkurit (që tregon ndikimin në mjedis)në energji.
Prandaj, sipas standardit EN 15359: 2011 mostra e parë e ekzaminuar nga RDF i përket klasës së tretë sipas vlerës neto kalorike (brenda kufijve normal), klasës së katërt sipas përmbajtjes së klorit (brenda kufijve normal) dhe klasës së katërt me përmbajtjen e merkurit (brenda kufijve të normal).

Mostra e dytë e ekzaminuar nga RDF i përket klasës së tretë me vlerë kalorike neto (brenda kufijve normal), klasës së tretë sipas përmbajtjes së klorit (brenda kufijve normal) dhe klasës së katërt sipas përmbajtjes së merkurit (brenda kufijve normal).

Sipas asaj që u përmend më sipër, mostrat plotësojnë kërkesat e Standardit Evropian për karburante të ripërtëritshme të ngurta.