Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот

Врз основа на член 13 од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15), министерот за животна средина и просторно планирање во согласност со министерот за здравство е донесен “Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за граничните вредности за дозволените нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот”.

Превземи го Правилникот кој е објавен во Службен весник на РСМ.