U mbajt debati i parë publik për Osogovën

JavnaRaspravaOsogovo_3Në debatin e parë publik për Projekt-vendimin për shpalljen e një pjese të Maleve të Osogovës për zonë të mbrojtur, e cila u mbajt mbrëmë në Koçani, u prezantua Studimi i Valorizimit të zonëssë propozuar për mbrojtje “Malet e Osogovës” në kategorinë e Zonës së mbrojtur nga përfaqësuesit e Shoqatës Ekologjike të Maqedonisë (SHEM), e përgatitur nga Gjyqtari, si dhe rrjedhën e procedurës në përputhje me legjislacionin deri në miratimin përfundimtar të Vendimit nga Qeveria e RMV-së, nga një përfaqësues i Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor si zbatues i Nismës.

-          Me rëndësi të veçanët, veçanërisht në kovid periudhën, mbrojtja e mjedisit po fitohet dhe me rritjen e sipërfaqeve të zonave të mbrojtura, në fakt, Republika e Maqedonisë së Veriut i ndjek përcaktimet kryesore të “Marrëveshjes së Gjelbër” Evropiane, – zëvendësministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Jani Makraduli,në fjalimine tij përshëndetës e theksoi shembullin me ndërtimin e impiantit të trajtimit në Koçani i cili është treguesi më i mirë i efekteve në rehabilitimin e llojeve të lumenjve në lumin Bregallnicë.

Të pranishmëve iu drejtuan edhekryetari i Komunës së Koçanit Nikolço Iliev dhe zëvendës drejtori i Pyjeve Kombëtare Mare Basova, menaxher i ardhshëm i zonës së mbrojtur.

Në debatin publik morën pjesë një audiencë e madhe e përbërë nga përfaqësues të institucioneve qeveritare, komunës, organizata të shumta lokale të shoqërisë civile, përfaqësues të komunitetit të biznesit, gazetarë dhe palë tjera të interesuara. Theksi në diskutim nga të pranishmit u vendos në statusin e hidrocentraleve të vogla të pazhvilluara, veçanërisht atij të planifikuar në Mala Reka. Pjesëmarrësit gjithashtu theksuan nevojën për një edukim më intensiv ekologjik dhe zhvillim të shprehive pozitive në mesin e popullatës për njohjen e mënyrave për ruajtjen e vlerave natyrore të Osogovos.

Realizimi i këtij projekti mbështetet nga Programi për Ruajtjen e Natyrës në Maqedoninëe Veriut (PRN), një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), dhe e koordinuar nga “Farmahem” nga Shkupi.