Kushte të reja më të rrepta për matjet e emetimeve nga burimet stacionare

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor miratoiRregullore të re, gjegjësisht ndryshoidhe plotësoi Rregulloren ekzistuese për Metodologjinë, mënyrat, procedurat, metodat dhe mjetetpër matjene emetimeve nga burimet stacionare (GZ e RMV,176/19), me të cilatbëhet standardizimii kushteve më të rrepta për matjen e emetimeve nga burimet stacionare nga laboratorët e akredituar.

Mekëto ndryshime saktësohet ajo qëmatjet përsubstancën ndotësepërkatëseduhet të kryhen nga një laborator i akredituar, i cili përveç që ka standardin MKS EN 17025 gjithashtu duhet të jetë i akredituar edhe për metodën e duhur të matjes së substancës përkatëse.