Набавка на опрема за мониторинг на квалитет на воздух

Министерството за животна средина и просторно планирање објавува оглас за набавка, испорака, инсталација, тестирање, обука и пуштање во употреба од страна на изведувачот, на опрема за мониторинг на квалитетот на воздухот, вклучувајќи 1 (една) мониторинг станица за квалитет на воздух во Гевгелија и надградба на мониторинг станица за квалитет на воздух во Битолаво рамките на проектот TRAP “Развивање и имплементација на прекуграничен здравствен индекс за загадување навоздухот”, финансиран од Interreg Програмата: IPA CBC “Greece –Republic of North Macedonia 2014 – 2020”, со референтен број: CCI: 2014TC16I5CB009.

Крајот на доставување на понудите е 10 Март 2020 година, 14:00 локално време.

Прашања можат да се испраќаат на s.gjorgjeva@moepp.gov.mk најдоцна до 18 Февруари 2019.

 Тендерска документација на линкот: