Informacionеt dhe RAPORTET për mbikqyrjet е inspektimit të kryer nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit Jetësor

Informacionеt  dhe RAPORTET për mbikqyrjet  е inspektimit të   kryer nga Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit Jetësor për  subjektin  “Eko Klub” SHPKNJ Manastir, Dega e Shkupit që janë kryer në periudhën nga 12.12.2019 deri në 04.02.2020,  janë publikuar në faqen e internetit të ISHMJ dhe janë në dispozicion të publikut në linkun në  vijim:

http://www.sei.gov.mk/uploads/1.PDF