Информации и ИЗВЕШТАИ за извршените инспекциски надзори од страна на Државниот инспекторат за животна средина

Информациите и ИЗВЕШТАИТЕ за извршените инспекциски надзори од страна на Државниот инспекторат за животна средина на субјектот „Еко Клуб“ ДООЕЛ Битола, Подружница Скопје кои се спроведени во период од 12.12.2019 г до 04.02.2020г. се објавени на веб страницата на ДИЖС  и се јавно достапни на следниот линк:

http://www.sei.gov.mk/uploads/1.PDF