Shqiptohet sanksion ndaj Minierës SASA

FOTO_Rudnik-SASAPasi inspektori i ekonomisë së ujëravei Inspektoratit shtetëror të Mjedisit Jetësor, gjatë inspektimit,konstatoishkelje të ligjit, propozoi një procedurë të ndërmjetësimit, personi juridik Miniera SASA dhe Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor lidhën marrëveshje për pagimin e një gjobe me deryrim për zbatimin e nëntë masave me ndërmjetësim të Komisionit për marrëveshje të Ministrisësë Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.

Gjegjësisht, për kundërvajtjene kryer rrjedhje të lëndës së mbeturinave nga miniera Sasa në Kameniçka Reka, e cila ndodhi më datë 14 të këtij muaji, në përputhje me këtë marrëveshje, miniera SASA është e detyruar që:

1)     Të pastrojë pjesët e shtratit të lumit Kamenica nga materiali i mbeturinave dhe ta çojë atë në deponinë e mbeturinave me të cilën disponon miniera, në bazë të pëlqimittë dhënë, gjegjësisht lejesnga MMJPH,

2)     Të bëhet pastrimi i llumittë mbetjeve nga zona e pusit të Kamenicës në mënyrë që të parandalohet ndotja e mëtejshme e ujërave nëntokësore që furnizojnë puset për furnizimin me ujë të një pjese të popullatës së komunës së Makedonska Kamenicës, dhe pastaj të vazhdojë pastrimi i shtratit të lumit,

3)     Të pastrohet lluminë hidrocentraline vogël që ndodhet nën mbetjet nr. 4 në mënyrë që të vihet në veprim marrja e ujit për prodhimin e energjisë elektrike,

4)     Të stabilizojë objektin diga e mbeturinave nr. 4 dhe të zëvendësojë materialin e hequr të mbetjeve të rërës me material të përshtatshëm me të njëjtat karakteristika ose rezistencë më të lartë. Rehabilitimi i pendës së mbetjeve duhet të bëhet sipas një zgjidhje teknike të përgatitur nga Miniera SASA mbi bazën e dokumentacionit të siguruar në përputhje me ligjin,

5)     Të hiqet shtresa gjeosintetike në pjesën e kontakteve ku mbështetet diga e hidrombeturinave nr. 4, për të parandaluar filtrimin e paligjshëm të kontaktit,

6)     Të parashikohen masa shtesë për funksionimin e hidrombeturinave, kryesisht rritja e gjatësisë së plazhit nga balta e mbeturinave, me çka do të minimizohet mundësia e filtrimit të ri-kontaktit,

7)     Të sigurohet një zgjidhje të përkohshme nëse ka shkarkim të ujit të turbullt përmes kolektorit të tejmbushjes për shkak të sigurisë së digës, me të çka uji i turbullt do të mbahet në një rezervuar ekzistues dhe me një stacion pompimi do të kthehej në procesin teknologjik,

8)     Të veprohet në përputhje me nenin 198 të Ligjit për ujërat, dmth sipas rekomandimeve të Raportit vjetor për analizën dhe qëndrueshmërinë e digave të përgatitura me një raport për analizën dhe qëndrueshmërinë e digave për vitin 2019, i cili duhet të aprovohet në përputhje me nenin 195 të Ligjit për ujërat.

Për më tepër, për personin juridik Miniera SASA është shqiptuar një gjobë në shumë prej 50,000 euro, ndërsa për personin përgjegjës një gjobë në vlerë prej 15,000 euro në kundërvlerë me denarë.