Nuredini: Nevojitet një partneritet i fortë me të gjithë palët e interesuara për të përfunduar sa më shpejt procesin e shpalljes së Malit Sharr për PK

Me iniciativën e Ministrit të Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini, u mbajt një takim online: “KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN  NË PROCESIN E SHPALLJES SË MALIT SHARR PËR PARK KOMBËTAR” me përfaqësuesit e organizatave të qytetarëve. Takimi kishte për qëllim të informojë për aktivitetet aktuale dhe të planifikuara brenda përfundimit të procedurës së shpalljes së… Lexoni me shume »

Grupi i financuesve të projektit WBIF dha një vlerësim pozitiv për miratimin e një granti investimi për ndërtimin e një impianti për trajtimin e ujërave të zeza për Qytetin e Shkupit

Në mbledhjen e 29-të të Grupit të fanancuesve të projektit (PFG) të Kornizës së Investimeve të Ballkanit Perëndimor (Western Balkans Investment Framework),, e mbajtur më 12 maj të këtij viti, morën pjesë 120 studentë nga Komisioni Evropian, Institucionet Financiare Ndërkombëtare (EIB, EBRD, CEB, KfW., WBG, AFD, EIF), donatorë dypalësh, përfaqësues të përdoruesve nga Ballkani Perëndimor… Lexoni me shume »

Studimi i Valorizimit të vlerave natyrore të Malit Sharr dhe Studimi i Valorizimit të vlerave natyrore të Maleve të Osogovës janë në dispozicion në faqen e internetit të MMJPH

Studimi i Valorizimit të vlerave natyrore të Malit Sharr dhe Studimi i Valorizimit të vlerave natyrore të Maleve të Osogovës janë në dispozicion në faqen e internetit të Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në pjesën e natyrës, por deri te ato mund të qaseni drejtpërdrejt përmes lidhjeve të mëposhtme: – Studimi i Valorizimit… Lexoni me shume »