Стапуваат на сила препораките и мерките во случај на надминат праг на алармирање за PM10 честички

Според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека прагот на алармирање за PM10 (надминување на вредноста од 175 mg/m3 во текот на два последователни денови) дефиниран во Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа… Прочитај повеќе »

Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2020 година

Конкурсот е објавен во Службен весник на Рeпублика Северна Македонија бр.14/2020 на 20.01.2020 година. Рокот за доставување на барањата е до 10.02.2020 година. Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2020 година

Програмата за управување со водите за 2020 година

Врз основа на член 218 став (1) од Законот за водите (Службен весник на Република Македонија бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28.12.2019 година донесе ПРОГРАМА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА. Програмата за управување со водите за… Прочитај повеќе »