Yearly Archives: 2015

.

Известување за намера за спроведување на проект: Инсталација за третман на искористени масла во опфатот на индустрискиот комплекс ТЕТЕКС Тетово

.

Известување за намера за спроведување на проект: Објект за рециклирање на отпадни пневматици во ДПТУСУ САНС-АГ увоз-извоз ДООЕЛ Штип

.

Известување за намера за изведување на проект: Инсталација за преработка на стари автомобилски гуми со пиролиза, лоцирана во стопански двор на СТЕНТОН ГРАДБА ДОО Битола во с.Брод, Општина Новаци