Yearly Archives: 2015

.

Известување за намера за изведување на проект Изградба на систем за наводнување и хидроелектрани во ХС Злетовица

.

Известување за намера за изведување на проект Техничка документација за градба на хидројаловиште бр.4 на рудник Саса М.Каменица

.

Известување за намера за спроведување на проект: Изградба на автопат А2 делница Требеништа-Струга