Yearly Archives: 2015

Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци

Известување за намера за изведување на проект и Барање за определување на обемот на ОВЖС – Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци

Инсталација за преработка на стари автомобилски гуми со пиролиза, лоцирана во стопански двор на СТЕНТОН ГРАДБА ДОО Битола во с.Брод, Општина Новаци

Известување за намера за изведување на проект: Инсталација за преработка на стари автомобилски гуми со пиролиза, лоцирана во стопански двор на СТЕНТОН ГРАДБА ДОО Битола во с.Брод, Општина Новаци

Изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат А2, делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат

Известување за намера за изработка, дополнување и прилагодување на проектна документација за изградба на државен пат А2, делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат