Категорија: Соопштенија

Соопштение за продолжување на крајниот рок за поднесување на понуди на тендерот за избор на технологија за HCH во кругот на ОХИС

UNIDO, агенција која што е одговорна за имплементација на проектот: „Отстранување на техничките и економските бариери за започнување на ремедијацијата на локациите контаминирани со α-HCH, β-HCH и линдан во ОХИС“, го продолжи крајниот рок за поднесување на понуди до 16.12.2019. Подолу е линкот до тендерот на веб страната на UNIDO https://www.unido.org/resources-procurement/notices Event No.1100127349.

Соопштение за надминување на праг на информирање

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183од 14.12.2017 година) во која е дефиниран… Прочитај повеќе »

Соопштение за надминување на праг на информирање

Почитувани, Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183од 14.12.2017 година) во која е… Прочитај повеќе »