Категорија: Соопштенија

Соопштение за одржување на подготвителна информативна сесија за нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион

Ве информираме дека на 27.05.2019 (понеделник) ќе се организира ПОДГОТВИТЕЛНА ИНФОРМАТИВНА СЕСИЈА за Нацрт извештајот за стратегиска оцена на животната средина од спроведување на Планот за управување со природно и културно наследство во Охридскиот регион. Подготвителната информативна сесија се организира во согласност со препораките на Архускиот жалбен комитет и член 6 од Архуската конвенција за… Прочитај повеќе »

ИНФОРМАЦИЈА ДО МЕДИУМИ Почитувани, Ве информираме дека на 22 април 2019г. (понеделник) Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се вклучи во активностите за обележување на Денот на планетата Земја, 22 април, кои, во организација на Град Скопје, ќе се одржат во Зоолошката градина во Скопје. Предвидените активности ќе започнат во 10.15 часот, со… Прочитај повеќе »

Покана за одржување на Јавна расправа

Врз основа на Законот за заштита на природата (“Службен весник на РМ” бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16) при постапка за донесувањето на плановите за управување со заштитеното подрачје, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштитата на природата и субјектите кои управуваат со заштитеното подрачје се должни да организираат јавна расправа. За таа цел Министерството за животна средина и просторно планирање и Општина Вевчани објавуваат: Покана за одржување на Јавна расправа по Нацрт Планот за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ 2019/2029 Јавната расправа по Нацрт План за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ ќе се одржи на ден 13.05.2019 година (понеделник) во просториите на големата сала во Општина Вевчани со почеток во 11 часот. Нацрт Планот за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ е достапен на јавен увид и на интернет страницата на Општина Вевчани (www.vevcani.gov.mk) како и во канцеларијата на градоначалникот на Општина Вевчани во период од 19.04.2019 до 20.05.2019 година. Контакт лице: Општина Вевчани Менка Кукоска – технички секретар Тел.: 046/784-640 Е-пошта:  contact@vevcani.gov.mk Интернет страница: www.vevcani.gov.mk Преземања:  Нацрт План за управување со заштитено подрачје Споменик на природата „Вевчански извори“ 2019/2029