Категорија: Соопштенија

ЈАВЕН ПОВИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за Влада (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, објавува ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година Јавниот повик… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 15.01.2020 год.

Во врска со член 2 од Наредбата за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 92/10, 150/12) Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека количината за увоз на супстанции од Прилогот на горенаведената Наредба ќе биде ограничен на 19670 кг за 2020 година. Увозот… Прочитај повеќе »

Користењето на алтернативни извори на енергија има клучна улога во намалувањето на емисиите на CO2 кој во големи количини се испушта во атмосферата при користење на конвенционални горива, односно фосилни горива

Светските пракси во цементната индустрија укажуваат на користење на алтернативни извори на енергија, нивната употреба претставува и една од препораките за најдобри достапни техники во цементната индустрија, исто така е и во склоп на концептот на циркуларна економија. Земајќи го предвид целиот животен циклус на производот, кружната економија нуди алтернативен модел што промовира повторна употреба… Прочитај повеќе »