Категорија: Соопштенија

Соопштение за организирање на јавна расправа за План за управување со Споменикот на природата “Маркови Кули” – Прилеп

Согласно  член 101 од  Закон за заштита на природата (“Сл. весник на РМ”, бр.67/04, 14/06,  84/07, 35/10, 47/11, 148/11 , 59/12,  13/13 , 163/13,  41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), ЈНУ “Институт за старословенска култура” – Прилеп, како субјект кој управуава со Споменикот на природата “Маркови Кули” и Министерството за животна средина и просторно планирање,… Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за Влада (,,Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 142/2016), Владата на Република Северна Македонија – Генерален секретаријат, објавува ЈАВЕН ПОВИК за реализација на Програмата за намалување на аерозагадувањето за 2020 година Јавниот повик… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 15.01.2020 год.

Во врска со член 2 од Наредбата за ограничување на увозот на супстанциите кои ја осиромашуваат озонската обвивка („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 92/10, 150/12) Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека количината за увоз на супстанции од Прилогот на горенаведената Наредба ќе биде ограничен на 19670 кг за 2020 година. Увозот… Прочитај повеќе »