Категорија: Соопштенија

ПРОГЛАСЕНИ НОВИ 4 ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ

Врз основа на член 92 став (3) од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18), Министерот за животна средина и просторно планирање донесе РЕШЕНИЕ за прогласување природна реткост за: 1. Решение за прогласување на Чинар – Охрид… Прочитај повеќе »

Објава за достапност на Нацрт – Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г.

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека е изработен Нацрт – Планот за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион 2019-2028г. Согласно постоечката законска регулатива (Законот за животна средина, Законот за управување со природно и културно наследство на Охридскиот регион и Архуската конвенција) Планот е достапна за увид… Прочитај повеќе »

Известување за измени и дополнувања на законодавството од областа на животната средина

Во мај 2019 година беше донесен нов Закон за прекршоците (,,Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) со кој се определуваат општите услови за пропишување на прекршоци и прекршочни санкции, општите услови за утврдување на прекршочна одговорност за изрекување и извршување на прекршочни санкции и се пропишува прекршочната постапка што ја водат судовите и… Прочитај повеќе »