Категорија: Соопштенија

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на кандидати за полагање на стручен испит за чувар во Национален парк Пелистер

Врз основа на член 108 од Законот за заштита на природата (“Сл. весник на Република Македонија” бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14) и Правилникот за содржината на програмата за полагање на стручен испит за чувар во заштитено подрачје и начинот и постапката за полагање на стручниот испит (“Сл. весник… Прочитај повеќе »

ОБЈАВА – Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Струмица

Врз основа на член 86 став 1 и член 90 став 4 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013и и 42/2014) и член 4 од Правилникот за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на студијата за… Прочитај повеќе »

Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијаниeврз животната средина за проектот: Рударски комплекс за производство на катоден бакар – „Казандол“, Општина Валандово

Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот , САРДИЧ МЦ ДООЕЛ експорт импорт – Скопје со седиште на ул. „Тодор Александров“ бр. 11А, ja достави Студијата за оцена на влијание врз животната средина на проектот: “Рударски комплекс за производство на катоден бакар – „Казандол“, Општина Валандово и истата е… Прочитај повеќе »

ЈАВЕН УВИД во врска со Националната стратегија за биолошка разновидност со акциски план за период до 2020 год. со визија до 2050 год.(нацрт верзија) и Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од реализација на Стратегијата (нацрт верзија)

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен… Прочитај повеќе »

Известување за почеток на процесот на подготовка на предлог закон – Закон за утврдување на цена на водни услуги

  Известување за почеток на процесот на подготовка на предлог закон   Назив на министерството Министерство за животна средина и просторно планирање Назив на предлогот Закон за утврдување на цена на водни услуги Краток опис на проблемот Во Република Македонија, цената на користењето на водата, како и цената на собирање и пречистувањето на урбаните отпадни… Прочитај повеќе »

Известување за почеток на процесот на подготовка на предлог закон – Закон за изменување и дополнување на Законот за управување со пакување и отпад од пакување

Назив на министерството Министерство за животна средина и просторно планирање Назив на предлогот Закон за изменување и дополнување наЗаконот за управување со пакување и отпад од пакување Краток опис на проблемот Утврдени слабости во наплатата на надоместокот за отпад од пакувањеи постоење на можности за стекнување на поволна положба на пазарот заради неплатениот надоместок Цел… Прочитај повеќе »

ПОКАНА ЗА ЈАВАНА РАСПРАВА ЗА ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА НП МАВРОВО

Ве известуваме дека Министерството за животна средина и просторно планирање согласно Законот за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14) изготви Предлог-Закон за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк. За таа цел, Ве покануваме да присуствувате на јавна расправа… Прочитај повеќе »

Нацрт закон за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк

Почитувани, Министерството за животна средина и просторно планирање согласно одредбите од Законот за заштита на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13 и 41/14),  ја отпочна постапката за повторно прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата Национален парк. За таа цел, подготвен е Предлог-Законот за прогласување… Прочитај повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА ПРОЦЕСОТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОГ ЗАКОН

  Назив на министерството;     Министерство за животна средина и просторно планирање   Назив на предлогот на закон:   Закон за прогласување на Маврово за заштитено подрачје во категоријата национален парк   Краток опис на проблемот: Донесувањето на законот е поврзано со обврска од Законот за заштита на природата согласно кој постои обврска за… Прочитај повеќе »

Информација за заинтересираните страни за Мислење по Стратешка анализа на животната средина на програмата за прекугранична соработка помеѓу Р. Македонија и Р. Бугарија

-   The Announcement in Macedonian language -   the SEA report in Macedonian language -   the non-technical summary of the SEA report in Macedonian language -   the programme document in Macedonian language