Категорија: Соопштенија

Соопштение за јавноста 27.05.2015 год.

Ве информираме дека на 28 мај 2015г. (четврток), заменик министерот за животна средина и просторно планирање Стево Темелковски ќе се обрати на почетната работилница на проектот “Поттикнување на пазарната трансформација за енергетска ефикасност во индустријата и забрзување на инвестициите во најдобри практики и технологии”, која ќе се одржи во х. Александар Палас во Скопје, со почеток во… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 26.05.2015 год.

Ве информираме дека на 27 мај 2015г. (среда), 9:30 часот , министерот за животна средина и просторно плнирање Нурхан Изаири ќе се обрати на четвртата по ред меѓународна конференција на тема “Регионално управување со отпад“ која од 26 до 28 мај се одржува во х. „Метропол“ во Охрид. На настанот поздравно обраќање ќе имаат и… Прочитај повеќе »

Известување во врска Измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање

Собранието на Република Македонија, го донесе новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, 199/2014 и 44/15), кој започна да се применува од 1 Мај 2015 г . Законот воведува измени во постапката на донесување на урбанистички планови, која сега ќе биде по електронски пат преку е-урбанизам. Имено, согласно член 24 од… Прочитај повеќе »

ПОКАНА ДО МЕДИУМИТЕ 21.05.2015 год.

Ве информираме дека на 22 мај 2015г. (петок), во с. Стење, во 11:00 часот, по повод 22 мај – Мeѓународниот ден на биолошката разновидност, свечено ќе биде пуштена во употреба Првата мониторинг станица за испитување и следење на квалитетот на водите на Преспанското Езеро. На настанот, со поздравен збор ќе се обратат Ѓоко Стрезовски, градоначалник… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 14.05.2015 год.

Ве информираме дека на 15 мај 2015г. (петок), во 12:00 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалниците на општините Гостивар, Желино, Чучер Сандево, Гази Баба и Боговиње ќе потпишат договори за проектите кои се одобрени согласно Програмата за инвестирање во животната средина и Конкурсот за распределба на средства за финансирање… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 07.05.2015 год.

Ве информираме дека на 8 мај 2015г. (петок), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, ќе ги промовира 12-те договори за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија и изградба на мали хидроелектрични централи потпишани со избраните понудувачи од шестиот пакет за доделување на концесии за користење на вода за… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 06.05.2015 год.

Ве информираме дека на 07 мај 2015г. (четврток), во 10:30 часот, во центарот на село Добридол, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и градоначалникот на о. Врапчиште Бајрам Кадрија ќе го промовираат завршувањето на проектот „Изградба на фекална канализација на главна улица бр. 101 во н. м. Добридол, општина Врапчиште“. Проектот е… Прочитај повеќе »

Соопштение за јавноста 05.05.2015 год.

Ве информираме дека на 06 мај 2015г. (среда), министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири, претседателот на Асоцијацијата на секундарни суровини и рециклатори, Владо Момировски, ќе ја отворат конференцијата на тема „Закон за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема – како до успешна практична примена“. Настанот ќе се одржи… Прочитај повеќе »

ОБЈАВА НА РЕШЕНИЕ кое се дава Согласност на барањето за спроведување на проектот: Пречистителна станица за отпадни води на територијата на Општина Кичево

Врз основа на член 87 став 1 и член 90 став 1 точка 5 од Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 42/2014 и 44/2015), Министерот за животна срединa и просторно планирање на ден 24.04.2015 година донесе Решение со кое се дава… Прочитај повеќе »

Известување за изменување и дополнување на Законот за водите

Министерството за животна средина и просторно планирање започна постапка за изменување и дополнување на Законот за водите. Во постојните одредбите од Законот за водите („Службен Весник на Република Македонија“ бр.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13 и 163/13) во член 93 е даден правниот основ со кој се пропишува дека Владата на Република Македонија на… Прочитај повеќе »