Kategoria: Njoftime

INFORMATË PËR MEDIAT

Ju informojmë se më15 janar 2015, (e enjte), në Info qendrën e BE-së në Shkup, me fillim në ora 11:00, ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi dhe ambasadori i Delegacionit të BE-së në Maqedoni, E.T. Aivo Orav do ta hapin konferencën për përfundimin zyrtar të projektit:”Zhvillimi i studimit kombëtar për tarifat e… Lexoni me shume »

DEBAT PUBLIK për Raportin për vlerësimin srategjik të mjedisit jetësor nga realizimi i Strategjisë për mjedisin jetësor dhe ndryshimet klimatike (2014-2020) (projekt)

Në bazë të nenit 69 nga Ligji për mjedisin jetësor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 dhe 42/14) dhe Regullores për pjesëmarrje të publikut gjatë hartimit të dispozitave dhe akteve tjera, si dhe planeve dhe programeve nga sfera e mjedisit jetësor („Gazeta zyrtare… Lexoni me shume »