Категорија: Соопштенија

Соопштение за јавноста

Ве информираме дека на 15 јануари 2015 година, (четврток), во Инфо центарот на ЕУ во Скопје, со почеток во 11:00 часот, министерот за животна средина и просторно планирање Нурхан Изаири и амбасадорот на Делегацијата на ЕУ во Македонија, Н.Е. Аиво Орав ќе ја отворат конференцијата за официјално завршување на проектот:”Развивање на национална студија за тарифи… Прочитај повеќе »

Јавна расправа за Извештајот за стратегиска оцена на животната средина од реализација на Стратегијата за животна средина и климатски промени (2014-2020) (нацрт)

Врз основа на член 69 од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Службен… Прочитај повеќе »