Category Archives: Notice of intention

.

Известување за намера за изведување на проект Техничка документација за градба на хидројаловиште бр.4 на рудник Саса М.Каменица

.

Известување за намера за спроведување на проект: Изградба на автопат А2 делница Требеништа-Струга

.

Известување за намера за спроведување на проект: Инсталација за третман на искористени масла во опфатот на индустрискиот комплекс ТЕТЕКС Тетово