Категорија: Известување за намера

Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, во КО Породин место викано Зона Жабени

Известување за намера за спроведување на проект: Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, во КО Породин место викано Зона Жабени, општина Битола

Површински коп на минерална суровина-бакар и злато на локалитетот ИЛОВИЦА, Општина Босилово и Општина Ново Село

Известување за намера за изведување на проектот Површински коп на минерална суровина-бакар и залато на локалитетот ИЛОВИЦА, Општина Босилово и Општина Ново Село

Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци

Известување за намера за изведување на проект и Барање за определување на обемот на ОВЖС – Постројка за третман на комунален и неопасен индустриски отпад, со цел искористување на корисните фракции, КО Шивец, Општина Кавадарци