Категорија: Известување за намера

Изградба и реконструкција на колекторски и канализациони системи и изградба на пречистителна станица за отпадни води во англомерација Тетово

Известување за намера за спроведување на проект – Изградба и реконструкција на колекторски и канализациони системи и изградба на пречистителна станица за отпадни води во англомерација Тетово