Category Archives: Notice of intention

.

Известување за намера за спроведување на проект: воспоставување на интегриран систем за управување со отпад во источниот и североисточниот регион

.

Известување за намера за изведување на проект ЗБ ИПП Дооел

.

Известување за намера за изведување на проект за изградба на времена депонија за неопасен отпад во општина Струга