Category Archives: Services

.

Известување за намера за изведување на проект за изградба на времена депонија за неопасен отпад во општина Струга

.

Известување за намера за модернизација на ТЕЦ Осломеј за производство на електрична енергија

.

Известување за намера за изведување на проект Парк на ветерни електрани „Богословец“, Свети Николе