Доставен CORINAIR инвентарот за емисии до UNECE/EEA

(08.02.2013) Македонскиот информативен центар за животна средина согласно барањето од член 27-г од Законот за квалитет на амбиентен воздух и барањата на Конвенцијата за прекуграничен пренос на аерозагадувањето и протоколите кон неа го испрати инвентарот за количините на емисии на загадувачките сусптанци за 2011 до Европската комисја на Обеденетите нациии за Европа и Европската агенција за животна средина. Воедно беа испратени и рекалкулациите на емисиите на основните загадувачки супстаци за период 1990-2000 година како и проекциите за SОx, NMVOC и NOx за 2015 и 2020. Повеќе информации можете да најдете на следниот линк: http://airquality.moepp.gov.mk/?page_id=3113 .