Донесени национални плански документи и подзаконски акти во областа воздух  

oblastВладата на Република Македонија на предлог на Министерството за животна средина донесе:

-  Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстанци на ниво на Република Македонија за период од 2012 до 2020 година;

-  Национален план за заштита на квалитетот на амбиентниот воздух во Република Македонија;

-   Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вреност, целни вредности и долгорочни цели.

Наведените документи можете да ги најдете на  веб порталот за воздух: http://airquality.moepp.gov.mk/?page_id=3113