Arhiva

-

(17-18.04.2012) Министерството за животна средина и просторно планирање со помош на TAIEX инструментот на ЕУ за помош и зајакнување на капацитетите на администрацијата на земјите кандидати и потенцијални земји кандидати за ЕУ одржа Работилница на тема“Барања на Директивата 2000/14/ЕЦ на Европскиот Парламент и Комисија од 8 Мај 2000 година која се однесува на усогласување на… Lexoni me shume »

-

(13-14.03.2012) Во Испра, Италија, се одржа AQUILA работилницата во организација на Здружениот истражувачки центар (JRC) и Европската агенција за животна средина (ЕЕА). На оваа работилница, како претставник од Република Македонија учествуваше Љупчо Гроздановски, национален експерт за калибрација на држаниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух. На AQUILA работилницата, учесниците се запознаа со ажурираната… Lexoni me shume »