Архива

Работилница на тема “Барања на Директивата 2000/14/ЕЦ на Европскиот Парламент и Комисија

(17-18.04.2012) Министерството за животна средина и просторно планирање со помош на TAIEX инструментот на ЕУ за помош и зајакнување на капацитетите на администрацијата на земјите кандидати и потенцијални земји кандидати за ЕУ одржа Работилница на тема“Барања на Директивата 2000/14/ЕЦ на Европскиот Парламент и Комисија од 8 Мај 2000 година која се однесува на усогласување на… Прочитај повеќе »

AQUILA работилницата

(13-14.03.2012) Во Испра, Италија, се одржа AQUILA работилницата во организација на Здружениот истражувачки центар (JRC) и Европската агенција за животна средина (ЕЕА). На оваа работилница, како претставник од Република Македонија учествуваше Љупчо Гроздановски, национален експерт за калибрација на држаниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух. На AQUILA работилницата, учесниците се запознаа со ажурираната… Прочитај повеќе »

Подготвителна Обука за изработување на стратешки карти за бучава во животната средина

(20.02.2012) Во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање се одржа Подготвителна Обука за изработување на стратешки карти за бучава во животната средина. На обуката беа присутни претставници од Град Скопје, Општина Битола, Општина Куманово и Општина Тетово, општините кои сосласно Уредбата, имаат обврска да подготвуваат стратешки карти за бучава. Претставници од министерството… Прочитај повеќе »