Archives

-

(14-16.05.2012 год.) Во Берн – Швајцарија се орджа работилница на работната група за емисии и инвентаризација во Европската агенција за животна средина, на која што учествуваше Светлана Глигоровска од Министерство за животна средина и просторно планирање. Целите на оваа работилница беа да се овозможи форум за дискусија помеѓу оние експерти кои работата на компилирање и… Continue reading »

-

(26-27.04.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа Работилница на Националните експерти за известување за состојбата на животната средина во Европската агенција за животна средина. На работилницата учествуваше Катерина Николовска, Национален референтен центар – односно тематски експерт за соработка со ЕЕА во однос на известувањата за состојбата на животната средина – SoE Reporting. Целта на… Continue reading »

-

(22-23.04.2012 год.) Во Копенхаген, Данска, се одржа работилница на Работната група за известување за состојбата на животната средина во Европа, на која учествуваше Катерина Николовска, Национален референтен центар за соработка со Еворпската агенција за животна средина во однос на работната програма за оценување на состојбата и перспективата на животната средина во Европа (State of Environment… Continue reading »