Архива

Работилница на работната група за емисии и инвентаризација во Европската агенција за животна средина

(14-16.05.2012 год.) Во Берн – Швајцарија се орджа работилница на работната група за емисии и инвентаризација во Европската агенција за животна средина, на која што учествуваше Светлана Глигоровска од Министерство за животна средина и просторно планирање. Целите на оваа работилница беа да се овозможи форум за дискусија помеѓу оние експерти кои работата на компилирање и… Прочитај повеќе »

Работилница на Националните експерти за известување за состојбата на животната средина во Европската агенција за животна средина (ЕЕА)

(26-27.04.2012 год.) Во Копенхаген – Данска, се одржа Работилница на Националните експерти за известување за состојбата на животната средина во Европската агенција за животна средина. На работилницата учествуваше Катерина Николовска, Национален референтен центар – односно тематски експерт за соработка со ЕЕА во однос на известувањата за состојбата на животната средина – SoE Reporting. Целта на… Прочитај повеќе »

Работилница на Работната група за известување за состојбата на животната средина во Европа

(22-23.04.2012 год.) Во Копенхаген, Данска, се одржа работилница на Работната група за известување за состојбата на животната средина во Европа, на која учествуваше Катерина Николовска, Национален референтен центар за соработка со Еворпската агенција за животна средина во однос на работната програма за оценување на состојбата и перспективата на животната средина во Европа (State of Environment… Прочитај повеќе »