Архива

Конгрес за бучавата со тема „Бучавата во Србија – усогласеност со барањата на европската регулатива“

(07.11.2012) Во организација на Министерството за енергетика, развој и заштита на животната средина на Србија, во Белград се одржа Конгрес за бучавата со тема „Бучавата во Србија – усогласеност со барањата на европската регулатива“. Цел на состанокот беше да се претстават резултатите од Проектот за имплементација на Директивата за заштита од бучава 2002/49/EC, и да… Прочитај повеќе »

Прв Европски форум за ресурси во животната средина

Прв Европски форум за ресурси во животната средина

(12-13.11.2012) Во Берлин, Германија, се оджа првиот Европски Форум за Ресурси на кој учествуваа Светлана Ѓорѓева, раководител на сектор МИЦЖС и Ристо Јордановски, Асистент координатор за соработка со ЕЕА. Целта на конференцијата беше, да се унапреди знаењето на учесниците за достапноста, искористувањето и предизвиците во однос на ресурсите во животната средина, и да се овозможи… Прочитај повеќе »

Редовна годишна работилница на ЕЕА за проценка и управување со квалитет на воздухот

(25-26.10.2012) Во Мадрид, Шпанија, се одржа работилницата “17th EIONET workshop on air quality assessment and management” редовна годишна работилница во организација на ЕЕА и тематскиот центар за квалитет на воздух и намалување на ефектите од климатските промени – ETC/ACM.         На работилницата учествуваше Никола Голубов, советник за валидација и анализа на податоци од оделението за… Прочитај повеќе »