Archives

-

(20-22.11.2012) Во Анталија, Турција, се одржа тематска работилница за Биодиверзитет “Ecosystem Services Assessment and Capital Accounting”, на која учествуваше Г-дин Кадир Салих, национален тематски експерт од Република Македонија. Оваа работилница беше посветена на развиените експериментални вежби во однос на проценки на екосистемите и проценки на услугите од екосистемите во поширок контекст. Целта на работилницата беше,… Continue reading »

-

(07.11.2012) Во организација на Министерството за енергетика, развој и заштита на животната средина на Србија, во Белград се одржа Конгрес за бучавата со тема „Бучавата во Србија – усогласеност со барањата на европската регулатива“. Цел на состанокот беше да се претстават резултатите од Проектот за имплементација на Директивата за заштита од бучава 2002/49/EC, и да… Continue reading »

-

-

(12-13.11.2012) Во Берлин, Германија, се оджа првиот Европски Форум за Ресурси на кој учествуваа Светлана Ѓорѓева, раководител на сектор МИЦЖС и Ристо Јордановски, Асистент координатор за соработка со ЕЕА. Целта на конференцијата беше, да се унапреди знаењето на учесниците за достапноста, искористувањето и предизвиците во однос на ресурсите во животната средина, и да се овозможи… Continue reading »