Архива

Донесени национални плански документи и подзаконски акти во областа воздух  

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за животна средина донесе: -  Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстанци на ниво на Република Македонија за период од 2012 до 2020 година; -  Национален план за заштита на квалитетот на амбиентниот воздух во Република Македонија; -   Уредба за изменување… Прочитај повеќе »

Воспоставен нов формат за електронско известување на индикатори кон ЕЕА

(22.01.2013) Во рамките на Shared European and National State of the Environment (SENSE2) проектот предводен од Eвропската Агенција за Животна Средина, Македонскиот информативен центар за животна средина успешно имплементираше техничка рамка во вид на XML-RDF датотека преку која ќе се одвива известувањето кон EEA за сите постоечки индикатори од областа на животната средина во Р…. Прочитај повеќе »

Расположливи водни ресурси во земјите од Западен Балкан

(10-11.01.2013) Во организација на European Environmental Agency – EEA/European Topic Centre on Inland, Coastal and Marine waters на 10-11 Јануари 2013 година во Скопје се одржа регионална работилница на тема ’’Известување за квантитет на води’’. Цел на состанокот беше подобрување на известувањето кон ЕЕА во однос на квантитет на води (WISE –SoE  State and Quantity… Прочитај повеќе »