Архива

Доставен CORINAIR инвентарот за емисии до UNECE/EEA

(08.02.2013) Македонскиот информативен центар за животна средина согласно барањето од член 27-г од Законот за квалитет на амбиентен воздух и барањата на Конвенцијата за прекуграничен пренос на аерозагадувањето и протоколите кон неа го испрати инвентарот за количините на емисии на загадувачките сусптанци за 2011 до Европската комисја на Обеденетите нациии за Европа и Европската агенција… Прочитај повеќе »

Донесени национални плански документи и подзаконски акти во областа воздух  

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за животна средина донесе: -  Национална програма за постепена редукција на количините на емисии на одредените загадувачки супстанци на ниво на Република Македонија за период од 2012 до 2020 година; -  Национален план за заштита на квалитетот на амбиентниот воздух во Република Македонија; -   Уредба за изменување… Прочитај повеќе »

Воспоставен нов формат за електронско известување на индикатори кон ЕЕА

(22.01.2013) Во рамките на Shared European and National State of the Environment (SENSE2) проектот предводен од Eвропската Агенција за Животна Средина, Македонскиот информативен центар за животна средина успешно имплементираше техничка рамка во вид на XML-RDF датотека преку која ќе се одвива известувањето кон EEA за сите постоечки индикатори од областа на животната средина во Р…. Прочитај повеќе »