Архива

Работилница на групата за животна средина

На 18.11.2019 година во Виена, Австрија, се оддржа, во организација на Енергетската заедница, која се однесуваше на имплементација на директивите 2001/80/ЕC за големи согорувачки постројки, Директивата за одговорност во животната средина и меѓународните договори за Оценка врз животната средина во прекуграничен контекст. На состанокот од Македонскиот информативниот центар за животна средина присуствуваше: Александра Несторовска-Крстеска –… Прочитај повеќе »

Учество на 6-тиот технички состанок за известување на податоци за квалитет на воздух

На 06.11.2019 година и 07.11.2019 година во Копенхаген, Данска, во работната сала во Европската Агенција за Животна Средина се одржа дводневниот 6-тиот работен технички состанок за следење на електронските известувањата за податоци за квалитет на воздух од сите Европски земји членки на унијата како и земјите аспиранти меѓу кои и Република Северна Македонија претставена преку… Прочитај повеќе »

Учество на 16-та сесија на заедничката работна група за Индикатори за животната средина

На 28.10.2019 година и 29.10.2019 година во Женева, Швајцарија, се одржа 16-та сесија на заедничката работна група за Индикатори за животната средина во организација на Економската комисија за Европа во рамките на Обединетите Нации (UNECE). Согласно дневниот ред се дискутираше за активностите за имплементирање на заедничкиот информациски систем за животна средина и за имплементација на… Прочитај повеќе »