Архива

Состанок на работната група за Архуска конвенција во Женева

Во периодот 2-4.10.2019 год. во Женева, Швајцарија, се одржа шестиот состанок на Работната група за пристап до информации за животната средина во рамки на Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста и пристап до правда во областа на животната средина (Архуска конвенција) при УНЕЦЕ и заедничка работилница со Европската агенција за животна средина. На… Прочитај повеќе »

Работилница на Европската мрежа за набљудување и информирање во животната средина во областа на отпадот

Во период од 25-26 септември, 2019 година во Копенхаген, Данска, се одржа работилница на Европската мрежа за набљудување и информирање во животната средина во областа на отпадот во организација на Европската агенција за животна средина.Од Министерството за животна средина и просторно планирање учествуваше м-р Маргарета Цветковска контакт лице за отпад и ефикасно користење на ресурсите… Прочитај повеќе »

Работилница за квалитет на воздухот, во организација на работната група за квалитет на воздух и индустриски емисии во рамките на ЕРРА

Во период од 24.09.2019 до 25.09.2019 година во Подгорица, Црна Гора, се оддржа (EU Environment Partnership Programme for Accession), која се однесуваше на директивите CAFÉ и Директивата за тешки метали и начинот на нивна имплементација.Од Македонскиот информативен центар за живота средина присуствуваа: Анета Стефановска – Раководител на одделение, Никола Голубов – Советник, Игор Атанасов –… Прочитај повеќе »