Архива

Состанок за квалитет на воздухот за “градско рангирање”

На 23ти септември 2020 година во организација на Европската агенција за животна средина беше одржан online состанок преку платформата Microsoft Teams. Целта на овој состанок беше да се презентира нова web страна на која е претставено рангирање на градовите спрема концентрацијата на суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри – РМ2,5. Градовите се рангирани врз… Прочитај повеќе »

Состанок од Експертска мисија за имлементација на директивата NEC 2016/2248 во областа на емисии од транспортот

На 22.09.2020 година на WebEx, се оддржа почетен состанок од Експертска мисија за имлементација на директивата NEC 2016/2248 во областа на емисии од транспортот. На состанокот од Македонскиот информативниот центар за животна средина присуствуваа: м-р Александра Несторовска-Крстеска – Советник и м-р Мартина Спасовска – советник. Тие работат на проблематиката на емисии во воздухот од сообраќај… Прочитај повеќе »

Виртуелна Годишна конференција на националните GLOBE координатори, професори и научници

Во периодот од 13.07.2020г. до 16.07.2020 година, се одржа годишна конференција на националните GLOBE координатори националните GLOBE координатори, професори и научници на сите земји вклучени во програмата GLOBE – Глобално учење и набљудување во полза на животната средина, односно вкупно на која учествуваа претставници од 123 земји. На конференцијата од Македонски Информативен центар за животна… Прочитај повеќе »