Шукова: Пречистителната станица во Југохром мора да биде во функција.  Трошоците за нејзино функционирање ги покриваме од Буџетот

Денеска министерката за животна средина и просторно планирање  Каја Шукова  оствари средба со вработените на пречистителната станица за намалување на загадувањето со шествалентен хром во Југохром Алзар ДООЕЛ Јегуновце – во стечај.Jugohrom

Состанокот беше инициран од страна на вработените од Југохром – во стечај, заради проблеми со исплатата на месечните приходи, побарување на дополнителни средства за дежурства во неработните денови, како и обезбедување дополнителна заштитна опрема.

Пречистителната станица е објект под сопственост на Југохром Алзар ДООЕЛ Јегуновце,  а луѓето што се грижат за нејзиното функционирање се вработени во компанијата. Од причина што оваа инсталација моментално е под стечај и не работи, а прочистувањето на водите што се излеваат од депонијата е од витално значење за заштитата на животната средина и подземните води од шестовалентниот хром, Министерството за животна средина и просторно планирање ја презема обврската да ги плаќа надоместоците  за месечните плати на луѓето што оперираат со пречистителната станица како и за хемикалиите кои треба да се набавуваат односно трошоците за одржување на пречистителната станица.

На состанокот Министерката информираше дека за  барањата на вработените веќе е разговарано со стечајниот управител  и истите ќе бидат исполнети со новиот Договор што ќе го потпише МЖСПП со стечајниот управител, односно ќе се обезбеди редовно исплаќање на платите, решен е проблемот со здравственото осигурување, а Министерството ќе направен напор да ја обезбеди заштитната опрема за вработените.  Според Шукова, свесни за важноста на работата на пречистителната станица, останува да се следи состојбата со стечајната постапка, од која ќе зависи иднината на вработени.