СООПШТЕНИЕ

МЖСПП ја информира јавноста дека Нацрт- Планот за управување со НП Шар Планина 2022- 2031 доставен од ЈУНП „Шар Планина“, како и Извештајот за стратегиска оценка на Планот за управување со НП „Шар Планина“ 2022- 2031г. се објавени на веб страницата на МЖСПП (https://bit.ly/3cLMLlA) и се достапни на следните линкови:

  • Нацрт- План за управување со НП Шар Планина 2022- 2031г.

МКhttps://bit.ly/3Q2tHhu

АЛБhttps://bit.ly/3OJMFIq

ЕНhttps://bit.ly/3vmWo0r

Извештај за стратегиска оценка на Планот за управување со НП Шар Планина 2022- 2031г.

Нетехничко резиме од Извештајот

Përmbledhje jo-teknike

Јавната расправапо двата документа, согласно Закон за природа и Закон за животна средина е планирана за почетокот на септември месец за што јавноста ќе биде дополнително информирана.