СООПШТЕНИЕ за постапка за полагање за испитот за управител за отпад

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека испитот за управител со отпад се полага во две испитни сесии: октомвриска и априлска сесија.

Испитот за управител за отпад ќе се полага во два дела:

-   теоретски (усен) и практичен дел

Сите потребни информации во врска со полагањето на испитот за управителсо отпад се содржат во следните документи и истите може да ги најдете на веб страната на МЖСПП под ознака ИСПИТИ на следниов линк

https://www.moepp.gov.mk/%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%b8/

  • Услови кои кандидатот треба да ги исполнува за полагање на испитот зауправител
  • Правилник за начинот на полагање на стручниот испит за управување со отпад, образецот на уверението и сертификатот, како и висината и начинот на плаќање на надоместокот за полагање на стручниот испит
  • Програма за полагање на стручен испит за управител/виш управител со отпад
  • Регистар на правни лица овластени за вршење на обука за полагање на испитите за управител и виш управител со отпад
  • Образец – Барање за полагање за испит за управител со отпад

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ