ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ ПРЕКУ ПРОЕКТОТ „Зајакнување на националните капацитети за имплементација на Минамата конвенцијата за жива со фокус на изработка на стратегија за идентификација на локации контаминирани со ЖИВА “

ОГЛАС